Barn- och ungdomspsykoterapeut (ET, på specialnivå) är en av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) godkänd yrkesbenämning.

Utbildningen har psykoanalytisk teoribakgrund. Den som genomgår utbildningen har själv gått i egen psykoterapi (psykoterapi eller psykoanalys) förutom en ca treårig teoretisk utbildning. Utbildningen till barn- och ungdomspsykoterapeut innehåller bl.a. babyobservation, arbete med flere utbildningspatienter i handledning och ett kontinuerligt samarbete med föräldrarna till barnet som går i terapi. Teori- och kliniska seminarier utgör också en del av utbildningen.

Syftet med barn- och ungdomspsykoterapin är att bearbeta t.ex.

– problem med självkänslan

– utagerande beteende

– känslor av nedstämdhet

-skolgångssvårigheter

– svårigheter med kamratrelationerna och/eller föräldrarelationerna

– rädslor, pinande tankar och tvångshandlingar

 

Rådgivande samtal för föräldrar/vårdnadshavare

Är du orolig för ditt barn eller tonåring?

Barn och ungdomar har en mängd olika sätt att visa att de inte mår bra.

Som förälder är det lätt att känna sig hjälplös eller otillräcklig och det kan vara svårt att veta hur man ska kunna hjälpa sitt barn. Man kan fastna i mönster som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand. Då kan det vara bra att få ventilera sina tankar med en psykoterapeut för att hitta nya utvägar. Rådgivande samtal för föräldrar som känner oro för sitt barn ger en möjlighet att nå ny förståelse för barnet eller den unga.

 

Psykoterapi för barn

Barns problem kan ta sig uttryck på olika sätt, t.ex som rädslor, klängighet, mardrömmar, bråkighet och koncentrationssvårigheter. För barnet är det ett sätt att visa att något inte är riktigt bra i barnets tillvaro. Ofta är svårigheterna övergående. Man har hittat utvägar för att hjälpa sitt barn.

Ibland fortsätter barnets illamående. Familjen eller andra i omgivningen kan bli oroliga för barnets problem. Som förälder kan man känna att man hamnat i en låst situation. Det är då professionell hjälp kan behövas. I barnterapi får barnet genom lek, spel och teckningar uttrycka sig fritt och bearbeta sina upplevelser och fantasier.

 

Syftet med barnpsykoterapi är att barnet skall få bättre förståelse för sig själv och för sin omvärld. I terapin fokuserar arbetet på att undanröja hinder för den normala utvecklingen och på att ta tillvara de resurser barnet har, samt att förstärka dem. Terapin räcker 1-3 år och barnet träffar terapeuten 1-2 gånger i veckan.

Egna besök för föräldrar/vårdnadshavare

Barnets vård kan inte förverkligas utan att föräldrarna har egna besök under processens gång. Syftet med föräldrabesöken är att hjälpa till med att öka förståelsen för barnet, men också att hjälpa föräldrarna i sin föräldraroll. Barnet lever i ett nära förhållande till sin familj. Hela familjen berörs ofta av barnets psykoterapiprocess. Barnets terapi kräver ofta arrangemang som inverkar på familjens vardag. Barnet ska ofta skjutsas till och från terapitimmarna flera gånger i veckan.

Enligt undersökningar Fpa har gjort, har 80% av dem som fått psykoterapeutisk habilitering stor nytta av behandlingen. Trots att terapin ibland kan kännas tung både för barnet och familjen lönar det sig att arbeta vidare tillsammans. Ofta ökar hela familjens välbefinnande i takt med att barnet får hjälp för sin situation.

Psykoterapi för ungdomar

Då man är ung har man kanske känslor, tankar och fantasier som väcker oro. Ibland kan dessa påverka livet, vara svåra att stå ut med varpå vardagen känns tung.

Ungdomstiden är en brytningstid för alla och det kan kännas besvärligt att lämna barndomen för att bli vuxen. Känslor av skam och ångest vaknar lätt. Många unga känner utanförskap, ensamhet, känslor av oduglighet och har svårigheter med relationer till kompisar och föräldrar.

Tillsammans med en psykoterapeut får man i samtal och dialog under en kortare eller längre period möjlighet att förstå och finna ord för vad man känner.

Att gå i en psykoterapi är ett sätt att bekanta sig med sig själv och med olika saker som rör sig i sinnet. Samtalet hjälper till att forma sådant som känns förvirrat och kaotiskt till ord och meningar och det obegripliga kan bli begripligt.

 

Då man är ung vill man ofta gå i terapi utan föräldrarnas medverkan. Å andra sidan kan gemensamma samtal med föräldrar, terapeut och den unga bli en viktig del av terapiprocessen också för en ungdom. Den ungas önskningar kring samarbetet med hemmet är viktiga. Den ungas terapiprocess handlar ju ofta om få hjälp med att kunna bli självständig.

 

Terapin pågår ofta åtminstone 1-3 år och man träffas 1-2 gånger i veckan.